Nadpis
 

Česky   English   Deutsch
 


Informace

Zásady zpracování osobních údajů
Advokát Mgr. Milan Chytil při poskytování právních služeb zpracovává osobní údaje klientů a případně též jiných osob, pokud je to potřebné k poskytnutí právních služeb. Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“).

I. Základní údaje o advokátovi (správci osobních údajů)

Mgr. Milan Chytil, advokát se sídlem Vrchlického Sad 1963/6, 602 00 Brno, IČ: 66223997 (dále jen „advokát“)

Kontaktní údaje:

tel: 542211713, email: akchytil@akchytil.cz, web: www.akchytil.cz

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

III. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které advokát v souvislosti s poskytováním právních služeb zpracovává, jsou zpracovávány pro následující účely

• plnění smlouvy o poskytování právních služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

• splnění právní povinnosti, které advokátu jako správci osobních údajů stanoví platné právní předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), a to zejména zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii či zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;

• hájení oprávněného zájmu advokáta (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

IV. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou zejména platné právní předpisy ČR a GDPR.

V. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Advokát zpracovává osobní údaje jen v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Advokát zpracovává osobní údaje klientů jimi poskytnuté nebo jinak zjištěné v následujícím rozsahu:

• identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, bydliště),

• kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail),

• číslo účtu,

• údaje předané advokátovi ze strany klienta souvisejícími s poskytovanými právními službami či vyžadované zákonem.

VI. Příjemci osobních údajů

Advokát je oprávněn předat osobní údaje:

• oprávněným příjemcům (jako například orgánům veřejné moci, České advokátní komoře v případě podané stížnosti, bance v případě správy či úschovy svěřených finančních prostředků atp.), a to pro účely stanovené zákonem,

• účetním a daňovým poradcům či poskytovatelům údržby informačního systému,

• jiným advokátům či advokátním koncipientům, kteří advokáta zastupují,

• dalším osobám a subjektům, pokud k tomu udělil klient pokyn či s tím vyslovil souhlas, pokud to plyne z povahy poskytovaných služeb nebo je to nezbytné z důvodů oprávněných zájmů klienta.

VII. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Advokát zpracovává osobní údaje výhradně na území České republiky a nemá v úmyslu předávat je do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

VIII. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou za účelem plnění smlouvy zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi advokátem a klientem. Za účelem ochrany práv a chráněných zájmů advokáta uchovává advokát osobní údaje klienta po dobu obecné promlčecí doby od skončení smluvního vztahu. Za účelem splnění právní povinnosti budou osobní údaje klienta uloženy u advokáta po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností advokáta podle platných právních předpisů.

IX. Práva osob, kterých se údaje týkají

Klient má, jakožto subjekt údajů, následující práva vyplývající z GDPR:

• Právo na přístup k osobním údajům - Právo klienta získat od advokáta informaci o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, má právo získat přístup k těmto údajům a související informace dle čl. 15 odst. 1 GDPR.

• Právo na opravu - Klient má právo, aby advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

• Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost advokáta vymazat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny podmínky vymezené GDPR a klient o to požádá.

• Klient má právo, aby advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

• Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

• Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

• Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

• V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné advokátem jakožto správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

• Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

X. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

V advokátní kanceláři nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

XI. Zabezpečení osobních údajů

Advokát dbá na bezpečnost osobních údajů, které v rámci své činnosti získal. Byla přijata organizační a technická opatření za účelem ochrany a zabezpečení osobních údajů.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

V Brně dne 25.5.2018

Mgr. Milan Chytil advokát